Welkom
Deze website heeft tot doel een eind te maken aan buitensporig politiegeweld in Nederland, opdat de gehele samenleving zich daadwerkelijk veilig kan voelen bij het idee van een gewapende ordedienst die zegt dienstbaar en waakzaam te zijn.
Niet langer kan er ontkend worden dat wij ook hier te maken hebben met een politieapparaat waar agressie, megalomanie, angst en vooroordelen diep verankerd liggen binnen de cultuur.
Te vaak hebben mensen te maken met onnodig hard optreden van agenten, soms met letsel tot gevolg en soms nog erger, regelmatig zelfs wanneer zij niks hadden misdaan.
Te weinig horen we over deze gevallen in de media en nog veel minder of zelfs bijna nooit volgt er een gevoel van gerechtigheid voor de slachtoffers van politiegeweld, of hun nabestaanden.
Wie een klacht indient tegen de politie loopt ongetwijfeld tegen een spreekwoordelijke muur aan die keihard aantoont hoe onschendbaar de politie blijkt te zijn. Zelfs bij die fatale incidenten waar we wel over hebben gehoord kwamen de agenten in kwestie ongestraft weg met het nodeloos beroven van iemands leven.
Dit mag niet langer gebeuren. Dit kan niet langer worden genegeerd of goedgepraat.
Door het verzamelen en zichtbaar maken van artikelen, beeldmateriaal, data, cijfers en overige informatie dragen we bij aan de nodige bewijslast om dit onderwerp aan het licht te brengen.
Met tips voor directe actie en campagnevoering en een overzicht aan ( voor zover bij ons bekende) demonstraties en overige ontwikkelingen rond dit onderwerp, hopen we een ieder te motiveren zich in te zetten voor verandering.

 

Welcome

This website attempts to end excessive police violence in The Netherlands, so that all of society can really feel safe about the notion of armed law enforcement service that promisses to serve and protect.

No longer should be denied that here too we are dealing with a police apparatus where agression, megalomania, fear and prejudice are deeply rooted within its culture.
Too often people face unnecesary rough treatment. Sometimes with injuries as a result, sometimes even worse, often even when they did nothing wrong or illegal.
Too little do we hear about these incidents in the media, and even less or almost never will these incidents lead to a sense of justice for the victims of police brutality, or those they leave behind.
Those who file an official complaint against the police will undoubtedly run into a symbolic wall, revealing how inviolable the police seem to be. Even with those fatal incidents we did hear about, the officers in question walked away unpunished after taking a persons life.
This cannot go on any longer. This will no longer be ignored nor excused.
By collecting and sharing articles, video’s or pictures, data, numbers and other relevant informaton, we contribute to a much needed burden of proof in order to bring these injustices to light.
With tips for direct actions and campagning, and an overview of (as far as we know about) planned demonstrations and other developments concerning this topic, we hope to motivate each and everyone to contribute to change.